Hệ thống ngân hàng: Bằng chứng phơi bày công cụ thống trị thế giới của tầng lớp tinh hoa

07/02/2018 Nguồn: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/how-the-elite-dominate-the-world-part-2-99-9-of-the-global-population-lives-in-a-country-with-a-central-bank Tác giả: Michael Snyder Chỉ 42 người mà sở hữu lượng tài sản tương đương với 50% số người nghèo nhất trên toàn thế giới, một nghiên cứu mới …

Read More