Giáo hoàng Phanxicô: “Tất cả mọi thứ sẽ được cứu độ. Tất cả mọi thứ”

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

18/11/2017

Nguồn: https://gloria.tv/article/t68J1JKHWLaX4b1nx1wTYyiDK


Lời tuyên bố gây tranh cãi của Giáo Hoàng Francis năm 2017 rằng “Tất cả mọi thứ sẽ được cứu độ. Tất cả mọi thứ” (everything will be saved. Everything) đã chối bỏ về sự hiện hữu của Hỏa Ngục, nơi dành cho những tội nhân cứng lòng không tin và vâng phục Thiên Chúa, đi ngược lại hoàn toàn với đức tin của Giáo Hội Công Giáo.

Vào Thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại buổi gặp gỡ khách hành hương (general audience) trong Quảng Trường Thánh Phêrô, Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng không nên sợ hãi Cuộc Phán Xét, bởi vì “tại thời điểm tận cùng của lịch sử chúng ta, có Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su”, và do đó “tất cả mọi thứ sẽ được cứu độ. Tất cả mọi thứ”

[Giáo Hoàng Phanxicô] … một Ki-tô hữu biết rằng trong thời điểm tương lai giống như thế sẽ là sự trở lại của Đấng Ki-tô. Không ai biết được khi nào điều này xảy ra, nhưng ý nghĩ rằng vào tại thời điểm tận cùng của lịch sử chúng ta, sẽ có trọn đầy Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su để có đức tin và không nguyền rủa sự sống. Tất cả mọi thứ sẽ được cứu độ. Tất cả mọi thứ.

 

… a Christian knows that in that same future there will be Christ’s return. No one knows when this will take place, but the thought that at the end of our history there will be Merciful Jesus suffices in order to have faith and not to curse life. Everything will be saved. Everything.

 

Nguồn: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171011_udienza-generale.html

Lời tuyên bố này của Giáo Hoàng hoàn toàn trái với Kinh Thánh. Tin mừng Thánh Matthew chương 25 đã chép rõ về Cuộc Tái Lâm của Chúa Giê-su. Đó không phải là ngày mà Chúa Giê-su ban Lòng Thương Xót, mà đó là Ngày Phán Xét! Chúa Giê-su sẽ tách biệt chiên với dê, người lành và kẻ dữ! Người lành sẽ được hưởng vương quốc Thiên Đàng đời đời, còn kẻ dữ sẽ ra đi chịu cực hình muôn kiếp trong Hỏa Ngục. Không phải tất cả mọi người sẽ được cứu độ!

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

Tin mừng Thánh Matthew 25 : 31 – 46

Tại buổi gặp gỡ khách hành hương khác vài tháng trước, vào Thứ Tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017, Giáo Hoàng Phanxicô đã sử dụng chương 21 của Sách Khải Huyền để đưa ra hình ảnh của ông về thời điểm tận cùng của lịch sử, mà đó hoàn toàn chỉ là sự an ủi: đó là “một lều tạm bao la, nơi Thiên Chúa sẽ đón nhận tất cả nhân loại để mà cư ngụ với họ một cách chung cuộc. “ (an immense tent, where God will welcome all mankind so as to dwell with them definitively.)

[Giáo Hoàng Phanxicô] Những trang cuối cùng của Kinh Thánh thể hiện chân trời cuối cùng của cuộc hành trình của chúng ta là những tín hữu: Giêrusalem trên Thiên Đàng, Giêrusalem ngự trên trời. Nó được hình dung trước hết như một cái lều bao la, nơi Thiên Chúa sẽ đón nhận tất cả nhân loại để cư ngụ với họ một cách chung cuộc (Khải Huyền 21: 3).

 

The closing pages of the Bible show us the ultimate horizon of our journey as believers: the heavenly Jerusalem, the celestial Jerusalem. It is envisioned first of all as an immense tent, where God will welcome all mankind so as to dwell with them definitively (21:3).

 

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170823_udienza-generale.html

Một hình ảnh không phải của riêng ông nhưng được lấy từ chương 21 của Sách Khải Huyền, nhưng Giáo Hoàng Phanxicô đã cẩn thận không trích dẫn những lời sau đây của Thiên Chúa cũng trong chương 21 của Sách Khải Huyền:

Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt : đó là cái chết thứ hai.”

Khải Huyền 21 : 7 – 8

Giáo Hoàng Phanxicô đã và đang bỏ qua sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với những người cứng lòng không tin và bất tuân điều răn của Thiên Chúa. Đặc biệt đã chối bỏ hình phạt Hỏa Ngục đời đời dành cho những tội nhân chai đá.

Những lời tuyên bố này của Giáo Hoàng Phanxicô là mới nhất trong một chuỗi dài những lời tuyên bố bất thường được thốt lên từ khi ông giữ chức cao nhất trong Giáo Hội Công Giáo, trở thành vị Giáo Hoàng Dòng Tên đầu tiên trong lịch sử.

Kể từ khi đảm nhận chức vụ Giáo Hoàng năm 2013, Giáo Hoàng đã hoạt động như một phát ngôn viên của phong trào toàn cầu hóa (the globalist movement), tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy chương trình nghị sự Trật tự Thế giới mới (the New World Order). Một danh sách ngắn các tuyên bố gây tranh cãi của Giáo Hoàng Fransis bao gồm:.

NGƯỜI VÔ THẦN CÓ THỂ VÀO THIÊN ĐÀNG NẾU LÀM ĐIỀU TỐT

Ngày 21-5-2013, ĐGH Phanxicô tạo một đợt “bão tố” đối với sự tranh luận về tôn giáo sau một bài giảng nói về người vô thần. Trong bài giảng này, ông nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là tín thác vào Thiên Chúa, nhưng là “chúng ta làm điều tốt”:

[Giáo hoàng Phanxicô] Thiên Chúa đã cứu độ tất cả chúng ta, tất cả chúng ta, bằng Máu Thánh của Đức Kitô: Tất cả chúng ta, không chỉ người Công giáo. Mọi người. Lạy Cha, cả người vô thần? Ngay cả người vô thần. Mọi người! Và dòng Máu Thánh này làm chúng ta là những đứa trẻ của Thiên Chúa thuộc tầng lớp đầu tiên. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và Máu Thánh của Đấng Ki-tô đã cứu chuộc tất cả chúng ta! Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm điều tốt. Và tôi nghĩ rằng mệnh lệnh này đối với mọi người làm điều tốt là con đường tốt đẹp dẫn tới hòa bình. Nếu mỗi chúng ta làm phần việc riêng mình, nếu chúng ta làm điều tốt cho người khác, nếu chúng ta gặp nhau ở đó, tức là làm điều tốt, và chúng ta đi chậm, nhẹ nhàng, từng chút một, chúng ta sẽ tạo nên văn hóa của sự gặp gỡ: chúng ta cần điều đó rất nhiều. Chúng ta phải gặp nhau trong việc làm điều tốt. “Nhưng tôi không tin, Lạy Cha, vì tôi là người vô thần!” Còn làm điều tốt: chúng ta sẽ gặp nhau ở đó”.

 

The Lord has redeemed all of us, all of us, with the Blood of Christ: all of us, not just Catholics. Everyone! ‘Father, the atheists?’ Even the atheists. Everyone! And this Blood makes us children of God of the first class! We are created children in the likeness of God and the Blood of Christ has redeemed us all! And we all have a duty to do good. And this commandment for everyone to do good, I think, is a beautiful path towards peace. If we, each doing our own part, do good to others, if we meet there, doing good, and we go slowly, gently, little by little, we will make that culture of encounter that so much. We must meet one another doing good. ‘But I don’t believe, Father, I am an atheist!’ But do good: we will meet one another there.

 

Pope Francis

 

Nguồn: https://www.catholicvote.org/what-pope-francis-really-said-about-atheists/

 

Sau bài giảng gây tranh luận này, các hàng tít trên các tờ báo lớn và chủ yếu như báo New York Times đã kêu lên với chữ “tin quan trọng” theo Giáo Hoàng, thậm chí người vô thần cũng có thể vào Thiên đàng: tất cả chúng ta, kể cả người vô thần, sẽ “gặp nhau ở đó [Thiên đàng]”, với điều kiện là làm điều tốt.

RAO GIẢNG RẰNG “CHÚA GIÊ-SU ĐÃ BIẾN THÀNH SATAN”

Giáo Hoàng Francis đã đến những nơi không có Ki-tô hữu nào khác, và chỉ một mình Giáo Hoàng, chưa Giáo Hoàng nào trước đó từng đi, cáo buộc Chúa Giê-su về “tự hạ mình xuống đến mức hủy hoại hoàn toàn chính mình” (debasing himself up to the point of totally annihilating himself)“biến thành Satan” (turning into Satan).

Những người bảo vệ Francis bảo thủ tuyên bố trích dẫn đã được đưa ra khỏi ngữ cảnh, nhưng khi đoạn văn được đọc trong toàn bộ, rõ ràng rằng Francis đã nói nghĩa chính xác những gì ông nói.

Vấn đề trở nên trầm trọng hơn, khi Giáo Hoàng Francis sau đó đã tăng gấp đôi, truyền bá giáo lý của Satan hơn nữa, khi ông nói rằng Chúa Giê-Su Ki-tô “tự biến mình thành ma quỷ, con rắn, cho chúng ta” (made himself the devil, the serpent, for us), theo tờ L’Ozervatore Romano, tờ báo hàng ngày của Vatican.

Nguồn: http://www.osservatoreromano.va/en/news/sign-cross-eng

RAO GIẢNG RẰNG MỐI QUAN HỆ VỚI CHÚA GIÊ-SU LÀ “CÓ HẠI”

Lời tuyên bố dị giáo bởi Giáo Hoàng Francis đến sau khi ông đã phá vỡ hàng trăm năm truyền thống Kitô giáo hồi đầu năm nay, nói với một đám đông 33.000 người Công giáo ở Rôma rằng “một mối quan hệ cá nhân, trực tiếp, ngay lập tức với Chúa Giê-Su Ki-tô” (a personal, direct, immediate relationship with Jesus Christ) phải được tránh bằng mọi giá.

“Có một mối quan hệ cá nhân với Chúa Jêsus là rất nguy hiểm và rất có hại” (Having a personal relationship with Jesus is dangerous and very harmful), vị Giáo Hoàng nói trong bài phát biểu ngày 25 tháng 6.

Những giáo huấn phi truyền thống của Giáo Hoàng Francis đã làm cho các Hồng Y Vatican và các giám mục quay lưng lại với vị Giáo Hoàng này và từ chối không vâng lời.

KÊU GỌI CÔNG KHAI CHO ‘ CHÍNH PHỦ MỘT THẾ GIỚI’

Vào tháng 7 năm nay, Giáo Hoàng Francis nói với tờ báo La Repubblicathat rằng Hoa Kỳ có “một cái nhìn méo mó về thế giới” (a distorted vision of the world) và người Mỹ phải được cai trị bởi một chính phủ thế giới, càng sớm càng tốt, “vì lợi ích của họ”.

Vào tuần trước khi ông cũng kêu gọi “một chính phủ thế giới” (a one world government) và “thẩm quyền chính trị” (political authority), lập luận rằng việc tạo ra một chính phủ thế giới là cần thiết để chống lại các vấn đề lớn như “thay đổi khí hậu” (climate change)

Phát biểu với El Universonewspaper của Ecuador, Giáo Hoàng nói rằng Liên Hợp Quốc không có đủ quyền lực và phải được cấp cho sự kiểm soát toàn bộ các chính phủ “vì lợi ích của nhân loại.” (for the good of humanity)

Pope Francis Calls For ‘One World Government’ To ‘Save Humanity’

Lời dạy chống Ki-tô giáo của Giáo Hoàng đang buộc các Ki-tô hữu trên toàn thế giới phải đối mặt với câu hỏi khó khăn – liệu ông có là tiên tri giả kẻ sẽ đi trước tên Phản Ki-tô được tiên báo trong thánh thư?


Kinh Thánh đã tiên báo trước rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có một sự phản bội ngay trong hàng ngũ những người tin vào Chúa Giê-su, sự xuất hiện của ngôn sứ giả và sự xuất hiện của tên Phản Ki-tô, kẻ được miêu tả “người gian ác, đứa hư hỏng – tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa”  – kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, khi Người quang lâm (2 Thê-xa-lô-ni-ca 2)

Hỡi anh em là những người con thơ bé,

đây là giờ cuối cùng.

Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến ;

thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện.

Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng.

Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta,

 nhưng không phải là người của chúng ta ;

 vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta.

Nhưng như thế mới rõ :

 không phải ai ai cũng là người của chúng ta.

1 Gio-an 2 : 18 – 19

Đặc biệt, Sách Khải Huyền, quyển sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước, đã mô tả một chế độ siêu độc tài thống trị thế giới vào thời kỳ tận cùng của thời gian dưới sự lãnh đạo của tên phản Ki-tô. Dù chế độ này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi nhưng nhưng tai họa mà hắn gieo rắc trên loài người là không gì sánh nổi.

TRÍCH CHƯƠNG 13 SÁCH KHẢI HUYỀN


CON MÃNG XÀ BAN QUYỀN CHO CON THÚ
Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao. Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: “Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? ” Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.


NGÔN SỨ GIẢ PHỤC VỤ CON THÚ
Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.
Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.

1. Con thú thứ nhất: con thú mười sừng và bảy đầu 

“Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu”. Biển trong Kinh Thánh thường được ngụ ý tới nhân loại xáo động – nơi phát sinh các chính phủ loài người. Sách tiên tri Isaia Ê-sai 17 : 12 có chép: ” Than ôi! Tiếng gầm thét của những dân đông đảo, như tiếng biển cả gầm vang! Tiếng ào ào của trăm họ, như tiếng ào ào của làn nước oai phong! ”

Khải Huyền 17 : 9 có giải thích: “Bảy đầu là bảy quả núi trên đó người đàn bà ngồi” và hình tượng núi trong Kinh Thánh được ngụ ý tới sự tàn phá và hủy diệt. Sách tiên tri Giê-rê-mi 51 : 25 có chép: “Này Ta chống lại ngươi, hỡi núi tru diệt – sấm của Yavê — kẻ đã tru diệt cả thiên hạ; Ta giương tay chống lại ngươi, từ trên các đá tảng, Ta sẽ vần ngươi xuống, Ta sẽ biến ngươi thành núi hỏa hào.”

Thêm vào đó Con Thú này được “Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao” nên Con Thú mười sừng và bảy đầu là một thực thể chính trị thế gian.

“Nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân” nên Con Thú này phải lớn hơn một chính phủ hay chính xác hơn nó sẽ là một liên minh các chính phủ trên thế giới. Liên minh chính trị này sẽ nhận được sự chào đón từ khắp nơi trên thế giới. “Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: “Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú?”

Có 2 đặc điểm để nhận diện liên minh chính trị này. Một là, “trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa”. Các quốc gia của liên minh chính trị này xúc phạm và cấm đoán đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời, gây ra nhiều vụ bách hại và giết chóc dân thánh. “Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.”

Hai là, trong bảy đầu của Con Thú thì “một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành”. Tức là một thế lực chính trị nào đó trong bảy đầu của Con Thú đã sụp đổ, nhưng đã được phục hồi và nay trỗi dậy. Căn cứ vào 02 đặc điểm trên cộng với diễn biến thời đại ngày nay chắc hẳn quý vị đã đoán biết được Con Thú mười sừng và bảy đầu này ám chỉ đến thể chế chính trị nào rồi!

2. Con thú thứ hai: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú mười sừng và bảy đầu

“Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên.” Đất trong Kinh Thánh được ngụ ý cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời (ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người từ bụi đất). Thêm nữa, Con Thú “hai sừng” này liên quan đến việc thờ phượng Con Thú mười sừng bảy đầu (“Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành”) và làm được nhiều phép lạ điềm thiêng (“Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta”). Do đó, Con Thú thứ hai liên quan đến tôn giáo, thậm chí là một liên minh tôn giáo rất lớn, mà mục đích chính để bắt phục nhân loại tôn thờ con thú “chính trị” mười sừng và bảy đầu.

Con thú “tôn giáo” này sẽ dùng một hệ thống mã số định danh toàn cầu đặt trên nhân loại, được gọi là “Dấu của con thú”. Bất cứ người nào từ chối “Dấu của con thú” sẽ bị loại bỏ ra khỏi hệ thống kinh tế toàn cầu khi không thể mua hoặc bán nếu không có “dấu 666”. Đây là dấu được nhận diện như một sự xấu xa, ô nhục, “con số của quỷ”!

[Khải Huyền 13 : 16 – 17] Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.

Và trong những năm gần đây, giới cầm quyền đang thúc đẩy một khái niệm gọi là xã hội không tiền mặt (cashless society) – tại đó mọi giao dịch sẽ được thanh toán điện tử qua hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó xu hướng gắn chip lên cơ thể người đang ngày một gia tăng làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng Ki-tô hữu về việc xuất hiện dấu của con thú.

Ngày 12/06/2017 vừa qua, giáo hoàng Francis đã phê chuẩn một sắc lệnh kỳ lạ: Tất cả các linh mục và hồng y được yêu cầu đeo còng đai cổ kĩ thuật mới. Theo báo cáo của Rorate Caeli, tòa thánh Vatican đang tiến hành kế hoạch việc giám sát tất cả các Hồng Y. Nếu một ai trong số họ vắng mặt khỏi Roma, họ buộc phải báo với ban thư kí tòa thánh rằng họ đang ở đâu.

Kế hoạch này đang được mở rộng cho tất cả hàng giáo sĩ, với việc đưa ra thẻ điện tử sử dụng TAGLE TM (Một dạng chương trình điện tử). Đây là vòng đai đeo cổ màu trắng (Vòng đai có gắng thẻ điện tử bên trong), và nếu chúng ta thấy bất cứ linh mục nào mang vòng đai này, thì chắn chắc rằng vị linh mục đó đang bị giám sát. Máy tính chủ văn phòng Vatican sẽ truyền tải dữ liệu của tất cả linh mục, hồng y trên toàn thế giới.

ALL PRIESTS AND BISHOPS ARE TO BE REQUIRED TO WEAR THE NEW HIGH-TECH COLLARS

Sáng ngày 3 – 11 – 2016, trong buổi tiếp kiến 200 vị đại diện các tôn giáo, Giáo hoàng Francis đã cổ võ cho sự gặp gỡ an bình giữa tín đồ các tôn giáo và một nền tự do tôn giáo đích thực. Thêm vào đó, gần đây trên các phương tiện truyền thông, xuất hiện dày đặc các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu từ Ki-tô giáo, Hồi giáo, Phật Giáo kêu gọi mọi người hãy kết bạn với những người theo các tín ngưỡng khác nhau với hy vọng rằng nó sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và giảm căng thẳng trên khắp thế giới. Những nỗ lực hình thành một liên minh tôn giáo dựa trên sự yêu thương nhân loại đang diễn ra. Đây không phải là thuyết âm mưu! Nó đã và đang xảy ra trước mắt chúng ta. Và chi tiết hấp dẫn nhất là đây: Tên khai sinh của Giáo hoàng là Jorge Mario Bergoglio. Và theo bảng mã American Standard Code for Information Interchange (ASCII) thì tên BERGOGLIO được đổi ra số như sau B:66, E:69, R:82, G:71, O:79, L:76, I:73 và tổng của các số đó là 66 + 69 + 82 + 71 + 79 + 71 + 76 + 73 + 79 = 666!

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

3 Comments on “Giáo hoàng Phanxicô: “Tất cả mọi thứ sẽ được cứu độ. Tất cả mọi thứ””

  1. Đã là con người thì bất toàn, bất toàn thì dĩ nhiên có những sai trật. Tại vì mình đặt niềm tin và hy vọng vào họ nên mình thất vọng là lẽ đương nhiên. Trong kinh ăn năn tội “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *